Menu

Pismo nowoczesnej

pielęgniarki i położnej

Oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Zobacz koszyk

Panel logowania:

Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr. 2
Punktacja MNiSW 2019: 3

W numerze:

1. Analiza Kompetencji Menedżerskich Pielęgniarek Na Stanowiskach Kierowniczych W Ocenie Pracowników

2. Losy Zawodowe Absolwentów Studiów Licencjackich Na Kierunku Pielęgniarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach

3. Ocena Stanu Wiedzy Pielęgniarek Chirurgicznych Dotyczącego Znajomości I Stosowania Opatrunków Do Terapii Podciśnieniowej - Vac (Vacuum Assisted Closure) W Leczeniu Ran Przewlekłych.

4. Pobrania Narządów U Dawców Po Nieodwracalnym Zatrzymaniu Krążenia - Przegląd Dostępnego Piśmiennictwa Naukowego

pielęgniarstwo

Losy zawodowe absolwentów studiów licencjackich na kierunku pielęgniarskim śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach

Streszczeniewersja polskawersja angielska

Cel pracy:

Celem pracy było poznanie losów zawodowych absolwentów studiów I stopnia kierunku pielęgniarskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Materiał i metodyka:

Badania zostały przeprowadzone w grupie 68 absolwentów studiów licencjackich
na kierunku pielęgniarskim Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku 2018.
Do przeprowadzenia badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety.
Wśród ankietowanych zdecydowaną większość (97,0%) stanowiły kobiety.
Większość badanych (77,95%) była w wieku od 22 - 23 lat. Ponad ¾ respondentów stanowili mieszkańcy miast (79,0%), pozostali badani (21,0%) pochodzili z obszarów wiejskich.
Ponad połowa badanych (56,0%) przedstawiła swoją sytuację materialną jako dobrą. Nikt spośród ankietowanych nie wykazał swojej sytuacji ekonomicznej jako zdecydowanie złej.
Osoby samodzielnie wynajmujące mieszkanie stanowiły 42,7% badanej grupy.
Z rodzicami mieszkało 20 osób.

Wyniki:

Zdecydowana większość badanych (89,13%) jest zadowolona z aktualnie podjętej pracy. Rozczarowanie miejscem pracy zadeklarowało 10,87% badanych. Głównymi powodami tego stanu były: zbyt mała liczba personelu pielęgniarskiego na dyżurach, subiektywnie niskie wynagrodzenie, zbyt duże wymagania zawodowe, obciążający duży stres oraz zła atmosfera w miejscu pracy.
Najczęściej wybieranym przez respondentów miejscem pracy był oddział anestezjologii i intensywnej terapii (21,74%) oraz chirurgii (19,57%).
Chęć podjęcia pracy w Polsce na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza zadeklarowało 94,12% ankietowanych.
Ankietowani wykazali duże zainteresowanie dalszym rozwojem zawodowym i kształceniem podyplomowym. Badani mieli aspiracje do podejmowania poszerzającego wiedzę kształcenia na kursach specjalizacyjnych, kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych. Kursem specjalizacyjnym, który najchętniej wybraliby studenci był anestezjologiczny (33,82%), chirurgiczny (11,76%) oraz pediatryczny (7,35%). Wysoko notowanym kursem kwalifikacyjnym wśród ankietowanych był kurs anestezjologiczny (29,41%) oraz kurs szczepień (5,88%). Najczęściej typowanym kursem specjalistycznym był kurs był kurs wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego (33,82%) oraz kurs resuscytacji krążeniowo - oddechowej (10,29%).

Wnioski i podsumowanie:

  1. Większość absolwentów studiów pielęgniarskich ma satysfakcję z aktualnie wykonywanej pracy.
  2. Osoby, które ukończyły pielęgniarstwo najczęściej podejmują pracę na oddziale chirurgicznym oraz intensywnej terapii oraz wykazują chęć dalszego kształcenia.
  3. Obecnie obserwuje się spadek zainteresowania młodych pielęgniarek migracją za granicę w celu podjęcia pracy.
Powodem niezadowolenia absolwentów z podjętej pracy jest nadmiar obowiązków oraz niewspółmierna gratyfikacja finansowa

Słowa kluczowe (zgodne z aktualną listą Medical Subject Heading (MeSH)):

absolwenci studiów pielęgniarskich, losy zawodowe, kształcenie zawodowe

Professional fates of licence graduate in the nursing direction of the silesian medical university in katowice

Streszczeniewersja polskawersja angielska

Cel pracy:

The aim of the work was to learn about the professional fate of graduates of the 1st degree of nursing at the Faculty of Health Sciences in Katowice at the Medical University of Silesia in Katowice.

Materiał i metodyka:

The research was conducted in a group of 68 graduates of BA studies in the nursing faculty of the Faculty of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice in 2018.
The author`s questionnaire was used to conduct the research.
Among the respondents, the vast majority (97.0%) were women.
Most of the respondents (77.95%) were between 22 and 23 years of age. Over ¾ of the respondents were urban residents (79.0%), the remaining respondents (21.0%) came from rural areas.
Over half of the respondents (56.0%) presented their financial situation as good. None of the respondents showed their economic situation as definitely bad.
Individuals renting a flat accounted for 42.7% of the surveyed group. 20 people lived with their parents.

Wyniki:

The vast majority of the respondents (89.13%) are satisfied with the work currently being undertaken. 10.87% of respondents declared disillusionment with the workplace. The main reasons for this state were: too few nursing staff on duty, subjectively low salary, too high occupational requirements, heavy stress and poor workplace atmosphere.
The most frequently chosen place of work was the department of anaesthesiology and intensive care (21.74%) and surgery (19.57%).
The willingness to work in Poland as a nurse / nurse was declared by 94.12% of the respondents.
The respondents showed great interest in further professional development and post-graduate education. The respondents had aspirations to take up knowledge-intensive education at specialist, qualifying and specialist courses. The specialty course, which students would choose the most, was anesthetic (33.82%), surgical (11.76%) and pediatric (7.35%). The highly ranked qualifying course among the respondents was the anesthetic course (29.41%) and the vaccination course (5.88%). The most frequently typed specialty course was the course of exercise and interpretation of the electrocardiographic record (33.82%) and the course of cardiopulmonary resuscitation (10.29%).

Wnioski i podsumowanie:

  1. Most graduates of nursing studies have satisfaction with their current job.
  2. People who graduated from nursing usually undertake work in a surgical ward and intensive care, and show willingness to continue their education.
  3. Currently, there is a decline in the interest of young nurses migrating abroad in order to start work.
  4. The reason for dissatisfaction of graduates from the work undertaken is the excess of duties and disproportionate financial gratification.

Do góry

WYDAWNICTWO "DUX"

ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom, Polska, tel. 503066297Projekt i wykonanie: GrafikNet

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Wydawnictwo "DUX", ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google Ads. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję