Menu

Pismo nowoczesnej

pielęgniarki i położnej

Oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Zobacz koszyk

Panel logowania:

Wymagania edytorskie

Informacje ogólne

Wymagania etyczne
Badania prowadzone na ludziach, muszą być przeprowadzone zgodnie z wymogami Deklaracji Helsińskiej, co należy zaznaczyć w opisie metodyki. Na przeprowadzenie takich prac Autorzy muszą uzyskać zgodę Terenowej Komisji Nadzoru nad Dokonywaniem Badań na Ludziach (Komisji Etycznej).

Odpowiedzialność cywilna
Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, jednak za treść artykułu odpowiada jego Autor. Wydawca ani Rada Programowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

Informacje szczegółowe - zgłaszanie prac do druku

Przesłanie prac do redakcji
Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była dotychczas publikowana w innych czasopismach oraz nie była wcześniej złożona w innej Redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą wszystkich autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za całość danych i dokładność ich analizy. Dopuszcza się druk prac już opublikowanych ze względów ważnych dla czytelników, ale z adnotacją, iż jest to przedruki z jakiego źródła.

Wersja elektroniczna prac
Redakcja wymaga nadsyłania prac wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail pielegniarstwospecjalistyczne@gmail.com. Prace powinny być napisane w edytorze tekstu Word co najmniej "6", Czcionka Times New Roman o wielkości "12". Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna być większa niż 16 stron, a kazuistycznych 12 stron maszynopisu, łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami i streszczeniami (standardowa strona -1800 znaków).
Prace powinny być pisane w formacie A-4 z zachowaniem podwójnego odstępu, z lewej strony należy zachować margines 2 cm, a z prawej margines szerokości 3 cm. Propozycje wyróżnień należy zaznaczyć w tekście pismem półgrubym (bold).

Na pierwszej stronie należy podać:

  • tytuł pracy w języku polskim i angielskim;
  • pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy. Przy pracach wieloośrodkowych prosimy o przypisanie Autorów do ośrodków, z których pochodzą;
  • pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi praca ( w wersji oficjalnie ustalonej);
  • wskazać Autora do korespondencji oraz adres na jaki Autor życzy sobie otrzymać korespondencję ( służbowy lub prywatny) wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na publikację przedstawionych danych adresowych (jeśli Autor wyrazi takie życzenie, numer telefonu nie będzie publikowany);
  • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, zgodne z aktualną listą Medical Subject Heading (MeSH) - nie więcej niż 5.

Na drugiej stronie pracy powinny być opisane wszelkie możliwe konflikty interesów oraz informacje o źródłach finansowania pracy (grant, sponsor), podziękowania , ewentualnie powinna się tutaj pojawić nazwa kongresu na którym praca została ogłoszona oraz zgoda pacjenta na publikację jeśli jest wymagana.

Streszczenie i słowa kluczowe
Do artykułu następnie należy dołączyć streszczenie, jednobrzmiące zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenie prac oryginalnych powinno zawierać do 200 słów i powinno składać się z czterech wyodrębnionych części, oznaczonych kolejno następującymi tytułami: Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki. Wnioski/Podsumowanie. Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu powinny być wyjaśnione.
Streszczenia prac poglądowych i kazuistycznych powinno zawierać do 200 słów i zawierać cel pracy oraz podstawowe założenia. Po streszczeniu należy umieścić nie więcej niż pięć słów kluczowych w języku polskim i angielskim, zgodnych z aktualną listą Medical Subject Reading (MeSH). Jeżeli odpowiednie terminy MeSH nie są jeszcze dostępne dla ostatnio wprowadzonych pojęć, można stosować ogólnie używanych określeń.

Streszczenie i słowa kluczowe
Układ pracy powinien obejmować wyodrębnione części: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metodyka, ( w ramach części metodyka - Informacja o stanowisku Komisji Bioetycznej) Wyniki badań, Omówienie/Dyskusja, Wnioski/Podsumowanie, Piśmiennictwo, Tabele, Ryciny. Materiał i metodyka musi szczegółowo wyjaśniać wszystkie zastosowane metody badawcze, które są uwzględnione w wynikach. Należy podać nazwy metod statystycznych i opro- gramowania zastosowanych do opracowania wyników.

Tabele
Tabele należy nadesłać w dwóch egzemplarzach, jedna wersja w tekście druga tabela w oddzielnym pliku. Tytuły tabel oraz ich zawartość powinny być wykonane w języku polskim. Wszystkie użyte w tabelach skróty powinny być wyjaśnione pod tabelą. Tabele powinny być opisane nad tabelą i ponumerowane cyframi arabskimi.

Ryciny
Ryciny należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach, jedna wersja w tekście druga tabela w oddzielnym pliku. Ryciny należy opisać pod rycinąi ponumerować cyframi arabskimi. Wszystkie użyte pod ryciną skróty powinny być wyjaśnione pod ryciną.

Skróty i symbole
Należy Używać tylko standardowych skrótów i symboli. Pełne wyjaśnienie pojęcia lub symbolu powinno poprzedzać pierwsze użycie jego skrótu w tekście, a także występować w legendzie do każdej ryciny i tabeli, w której jest stosowany.

Piśmiennictwo
Piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście, tabelach, rycinach (w przypadku pozycji cytowanych tylko w tabelach i rycinach obowiązuje kolejność zgodna z pierwszym odnośnikiem do tabeli lub ryciny w tekście). Liczba cytowanych prac w przypadku prac oryginalnych, poglądowych nie powinna przekraczać 20 pozycji, w przypadku prac kazuistycznych- 10 pozycji. Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane.
Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać: nazwisko autora wraz z inicjałem imienia ( przy większej niż 4 liczbie autorów podaje się tylko pierwszych trzech i adnotację "et al" w pracach w języku angielskim oraz " i wsp." w pracach w języku polskim) tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (zgodny z aktualną listą czasopism indeksowanych w Index Medicus, rok wydania, numer tomu (rocznika) oraz numery stron, na których zaczyna i kończy się artykuł, np.:
  • Szulc W, Niewiadomska WE. Etnopielęgniarstwo. Piel. 2000. 1999;2 (43): 34-6.

Opisy wydawnictw zwartych (książki) powinny zawierać: nazwisko (a) Autora(ów) wraz z inicjałem imienia, tytuł, ew. numer kolejnego wydania, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania; przy pracach zbiorowych nazwisko(a) Redaktora (ów) odpowiedzialnego podaje się podtytule ksiązki i skrócie "(red.)", a przy opisach rozdziałów książek należy podać: Autora (ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po oznaczeniu "[w:]" tytuł całości, Autora(ów) (Redaktora/ów) całości, oznaczenie części wydawniczej, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania oraz numery stron, na których zaczyna się
i kończy utwór, np.:
  • Kulik TB, Wrońska I. red. Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach społecznych. Stalowa Wola: Wyd. Wydz. Nauk Społ. KUL; 2000.
  • Piątkowski W. Zdrowie w socjologii. [w:] Kulik TB, Wrońska I, red. Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach społecznych. Stalowa Wola: Wyd. Wydz. Nauk Społ. KUL; 2000.s.128-159.

Konieczne jest używanie interpunkcji ściśle według powyższych przykładów opisu bibliograficznego. Odnośniki do publikacji internetowych są dopuszczalne jedynie w sytuacji braku adekwatnych danych w literaturze opublikowanej drukiem. W przypadku korzystania ze źródeł informacji elektronicznej wymagany jest pełny adres strony internetowej wraz z datą korzystania z niej.

Prawa i obowiązki autorskie
Jeśli Autorzy nie zastrzegają inaczej w momencie zgłaszania pracy, Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych, CD i innych oraz w Internecie). Bez zgody Wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń. Autorzy otrzymują 1 egzemplarz czasopisma. Tytułem powyższego wykorzystania utworów, Autorom nie są wypłacane honoraria. Po akceptacji pracy do druku autor zostanie poinformowany droga elektroniczną. Autorzy publikacji nie ponoszą kosztów z tytułu wydania pracy .

Koszt publikacji artykułu
Za opublikowanie artykułu w czasopiśmie obowiązuje jednorazowa opłata w wysokości 150 zł (+23% VAT).Numer konta wskazany zostanie w fakturze proforma, która przesłana będzie do autora/płatnika po uzyskaniu akceptacji artykułu do publikacji. Fakturę należy zapłacić w ciągu 14 dni.

ZASADY RECENZOWANIA
ALGORYTM POSTĘPOWANIA I KRYTERIA OCENY ARTYKUŁÓW
I. Uwagi wstępne:
1/ Procedura recenzowania artykułów do naszych kwartalników jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzowanych w nauce" wydanej przez MNiSW (Warszawa 2011).
2/ Przekazanie artykułu do Redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Autora/Autorów na wszczęcie procedury jego recenzji.
II. Postępowanie wewnętrzne, poprzedzające skierowanie artykułu do recenzji
1. Redaktor Naczelny wraz z Redaktorami Tematycznymi, po upływie terminu zgłoszenia artykułu do numeru, dokonuje wyboru co najmniej dwóch Recenzentów spośród autorytetów specjalizujących się w danej tematyce.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z Recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość Autora.
3. Wybrani Recenzenci (spoza jednostki) muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z Autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji podległości zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji). Muszą też być kompetentni w danej dziedzinie i posiadać co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy.
4. Z uwagi na wąskie grono ekspertów z wybranych dziedzin, dopuszcza się odstępstwa od zasady niezależnej recenzji, czyli powoływanie specjalistów spośród pracowników Wydawnictwa.
5. Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą Recenzent i Autor nie znają swoich tożsamości.
III. Proces recenzowania
1. Redakcja za pośrednictwem sekretarza, wraz z pełnym tekstem opracowania zgłoszonego do publikacji, przekazuje Recenzentom formularz recenzji.
2. Recenzenci, w terminie do 30 dni dokonują punktowo-opisowej oceny pracy według następujących kryteriów:
1) Zgodność tematyki opracowania z profilem czasopisma
2) Poprawność logiczna (wewnętrzna spójność tekstu, jednoznaczność zastosowanych definicji, itp.)
3) Ugruntowanie w teorii wybranego obszaru nauk oraz metodologiczna poprawność (krytyka problematyki, dokonanych założeń, metod roboczych, sposobów ustosunkowania się do dotychczasowego piśmiennictwa, wykonania badań, opracowania materiałów naukowych oraz wniosków)
4) Formalna i redakcyjna poprawność opracowania (stylistyczna, gramatyczna, edycyjna).
5) Ocena rozmiarów poniesionego przez Autora wysiłku naukowego
6) Poziom oryginalności opracowania (wkład do rozwoju nauki, wartość społeczna)
3. Recenzja kończy się wydaniem jednej z trzech poniższych rekomendacji:
a/ przyjąć do druku bez poprawek
b/ przyjąć do druku bez ponownej recenzji pod warunkiem naniesienia poprawek
c/ przyjąć do druku pod warunkiem naniesienia poprawek i ponownego przedstawienia do recenzji
d/nie przyjąć.
4. Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji (drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście w siedzibie Redakcji).
5. Uwagi Recenzenta przekazywane są Autorowi recenzowanego tekstu. W przypadku rekomendacji wymienionej w p. 3 ust. B i c, ma on obowiązek uwzględnić zalecenia i w odpowiedni sposób poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji zmodyfikowanego tekstu.
6. W przypadku gdy Autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami Recenzenta, ma prawo do pisemnego ustosunkowania się wobec nich i przesłania Redakcji w terminie 7 dni od przyjęcia recenzji.
7. Warunkiem zakwalifikowania pracy do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje.
8. W sytuacjach spornych, decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, przy wsparciu członków Rady Programowej, na podstawie analizy uwag zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie Autora tekstu i ostatecznej wersji tekstu.
IV. Prawno- formalne zasady recenzowania
1. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują darmowy egzemplarz każdego tomu czasopisma, a w przypadku wydania elektronicznego jeden egzemplarz wydruku wersji elektronicznej.
2. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.
3. Każdy artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych trafia także do Redaktora Statystyczno- technicznego.
4. Wszystkie artykuły skierowane do publikacji podlegają sprawdzeniu i korekcie Redaktora językowego.
5. Lista Recenzentów nadsyłanych materiałów publikowana jest na stronie czasopisma.

Do góry

Wydawca: WYDAWNICTWO "DUX"

ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom, Polska, tel. 503066297Projekt i wykonanie: GrafikNet

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Wydawnictwo "DUX", ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google Ads. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję